دکتر محمدرضا انصاری

مشاوره

مشاوره های ما مخصوص کسب و کارها و برندهای شخصی است که سرمایه فعالیت آنها حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد.